قیمتهر جلسه 800 کرون (45 دقیقه)

هر جلسه 600 کرون (45 دقیقه): دانشجو و بازنشسته

پکیج 5 جلسه ای 3000 کرون