گفتگو و دیالوگ خانوادگی

یکی از مشکلات رایج خانوادگی مشکلات مربوط به گفتگو و صحبت با یکدیگر در محیط خانواده است. این مشکل خود مانع بزرگی برای ایجاد و برقراری روابط عاطفی خوب و دموکراتیک به شمار می آید.  زوجین می توانند به دلیل تفاوتهای شخصیتی و فرهنگی دارای الگوهای کلامی و رفتاری متفاوتی باشند. برخی که بیشتر برونگرا هستند تمایل  دارند که درباره هر چیزی به ارتباط و گفتگوی مستقیم و آنی روی آورند در حالیکه برخی دیگر که بیشتر درونگرا هستند ممکن است سکوت و کم صحبتی و ارتباط غیر مستقیم را ترجیح دهند. این تفاوتهای شخصیتی از یک طرف و تربیت های خانوادگی و فرهنگی متفاوت از طرف دیگر هر کدام می توانند در نحوه گفتگو و صحبت یک زوج با یکدیگر تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم بگذارد. یقینا الگوی صحیح گفتگو و برقراری ارتباط کلامی  در زمان و مکان مناسب می تواند این تفاوتها را به حداقل برساند و راه را برای روابط عاطفی خوب و دموکراتیک باز کند.