روابط دموکراتیک

در جامعه مدرن امروز بهترین نوع خانواده٬ خانواده ای است که در بین اعضای آن روابط دموکراتیک برقرار باشد. در یک خانواده دموکراتیک روابط مبتنی بر اعتماد٬ سازش٬ تفاهم٬ صبر٬ احترام و برابری است. در این خانواده جایی برای سلطه٬ تحقیر و توهین وجود ندارد. تصمیم گیری به طور مشترک و با مشورت اعضای خانواده صورت می گیرد. برای ایجاد و برقراری چنین خانواده ای باید از اصول و قواعد خاصی پیروی  کرد