روابط عاطفی

مهمترین  و بادوام ترین رابطه بین یک زوج ٬ رابطه عاشقانه٬ عاطفی و دوستانه می باشد. این رابطه شامل رابطه کلامی و رفتاری مناسب و صحیح می باشد. معمولا زوجین در پیش از ازدواج و شروع زندگی مشترک از الگوی مناسب تر گفتاری و رفتاری برخوردارند ولی به تدریج و در طول زندگی مشترک از این الگو فاصله میگیرند و جای آن را کلمات و رفتار روزمره و یا خالی از احساسات و عواطف و یا حتی زشت و ناپسند میگیرد