روان شناسی مثبت و شادی در خانواده

امروزه تغییر رویکرد روان شناسی از بیماری به سلامت٬ از تمرکز صرف به جنبه های منفی روانی و انسانی (مانند اضطراب و افسردگی)  به جنبه های مثبت روانشناختی (مانند شادی و بهزیستی) این ضرورت را برای خانواده به عنوان اصلی ترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی به وجود می آورد که به فراهم آوردن شادی و بهزیستی روانی برای خود و اعضای خانواده به صورت جدی توجه کند. هر خانواده برای گسترش پدیده های شادی و بهزیستی از راههای گوناگونی میتواند استفاده کند و نیاز به برنامه و هدفمندی مشخصی دارد.