مشاوره ازدواج

 این مشاوره برای شروع یک پیوند مشترک و پیش از ازدواج است. یک زوج برای شروع زندگی مشترک لزوما به شناخت علمی و عملی یکدیگر نیاز دارند. یک زوج در ابعاد مختلف فیزیکی-جنسی٬ شناختی٬ عاطفی٬ اجتماعی٬ اخلاقی٬ فرهنگی و اقتصادی نیازمند به آشنایی نسبی و برداشت درستی از طرف مقابل خود است.