مشاوره بارداری و فرزند آوری

تصمیم گیری برای داشتن فرزند٬ نقطه عطف مهمی در زندگی یک زوج به شمار می آید. اینکه زوجین برای به عهده گرفتن نقش پدری و مادری آمادگی کافی دارند سوال مهمی است  که باید به شکلی صحیح و با شناخت علمی و عملی کافی به آن پاسخ داد. بارداری مسلما برای زنان دوره خاصی است که آنها بیش از پیش به حمایت عاطفی و آرامش خانوادگی نیازمندند. زنان پس از زایمان نیز ممکن است تحولات زیادی را به لحاظ فیزیولوژیکی و عاطفی تجربه کنند. امروزه در جامعه مدرن٬  مردان نیز نقش های بسیار متفاوتی را در مقایسه با جامعه سنتی گذشته بر عهده دارند. ضمنا برخی زوجین نیز ممکن است در این راه با تجربه نازایی و ناباروری روبرو شوند که خود توجهات روانشناختی خاصی را طلب می کند.