کاهش افسردگی

افسردگی نیز یک حالت عاطفی و خلقی ناخوشایند است که با احساس غم و اندوه همراه است. در این حالت فرد علایق قبلی خود را از دست می دهد٬ بدون بیماری جسمی احساس فرسودگی و خستگی می کند٬ احساس ناامیدی و بدبینی می کند٬ اشتها و علائق جنسی اش کاهش پیدا می کند. به طور کلی زندگی برای فرد آن معنی سابق را ندارد و خود را در فضایی مبهم و تاریک تصور می کند. باید توجه داشت که افسردگی می تواند یک واکنش طبیعی به حوادث ناگوار زندگی از قبیل از دست دادن یا بیماری یکی از عزیزان و وابستگان نزدیک٬ شکست عاطفی و عشقی٬ تجربه ناموفق شغلی یا اقتصادی٬ یا اثر جانبی به علت وجود یک بیماری و اختلال جسمی ٬ و یا ناشی از مصرف داروهای پزشکی باشد. زنان نیز در دوران پس از زایمان ٬ قاعدگی٬ و یائسگی بیشتر دچار افسردگی می شوند. تغییرات شرایط زندگی (مانند مهاجرت و جدایی) و شخصیتی٬ استرس و تنهایی نیز می توانند دلایل دیگری برای افسردگی باشند. مصرف زیاد الکل و داروهای مخدر دیگر نیز با توجه به آثار مخرب و تدریجی آنها بر روی مغز می توانند موجب افسردگی شوند. میزان افسردگی می تواند در دوره هایی از زندگی و یا حتی در طول یک شبانه روز تغییر کند و کم و زیاد شود. افسردگی دو قطبی به حالتی گفته می شود که در آن فرد به طور دوره ای دچار افسردگی می شود در حالیکه در دوره های دیگری حالت عادی و یا حتی بیش فعالی نشان می دهد. 


برای درمان افسردگی شدید باید در درجه اول به یک روانپزشک متخصص مراجعه کرد و از دارو درمانی بهره برد. برای روان درمانی نیز می توان از مشاوره های روان شناسی با استفاده از روشهای KBT و DBT بهره برد.